Na vsebino

Družbeno odgovoren delodajalec

TRAJNOSTNI RAVOJ

V zavodu se zavedamo pomembnosti skrbi za trajnostni razvoj. Spodbujamo polno in produktivno vključevanje v zaposlitev pod posebnimi pogoji ter dostojno zaposlitev za uporabnike. Izdelujemo izdelke iz naravnih materialov, kot so les, glina, ličje, tekstil. Pri izdelovanju izdelkov smo usmerjeni k recikliranju tekstila in papirja in uporabni vrednosti izdelka. V zavodu skrbimo za ločevanje odpadkov. Za večjo prepoznavnost in promocijo izdelkov sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, svoje izdelke predstavljamo na družbenih omrežjih in prodajamo po večjih slovenskih mestih v trgovinah s turističnimi spominki.

Z namenom zmanjševanja odpadkov, večino izdelkov ne embaliramo. Skladno z embalažno uredbo smo obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo, prenesli na družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Ravno tako pa smo pozorni pri izbiri dobaviteljev materiala, prednost imajo tisti dobavitelji, ki so družbeno odgovorni. Pri izdelkih in pri promociji  aktivnosti sledimo kazalniku aktivnosti povezanih s svetovnimi cilji trajnostnega razvoja SGD – kazalnik številka 8 na področju  dostojnega delo in gospodarske rasti.

  

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Tudi v VDC POLŽ Maribor, z namenom izboljšanja kakovosti življenja našim uporabnikom, vzpodbujamo prostovoljsko delo na različnih področjih, kot so socialno varstvo, kultura, medkulturno sodelovanje, šport in rekreacija, medgeneracijska pomoč, …).

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Posameznik, ki se ukvarja s prostovoljskim delom razvija občutek za solidarnost,  odgovornost in strpnost ter krepi svojo samopodobo. Opravljanje prostovoljskega dela poleg tega  širi obstoječe socialne mreže in pomaga graditi nove, je oblika neformalnega izobraževanja in pomaga posamezniku razviti in nadgraditi ključne kompetence, pridobiti nova znanja, spretnosti in veščine ter omogoča pridobitev pomembnih izkušenj, ki bi lahko vplivale na prihodnjo opredelitev o (novi) poklicni ali študijski poti. Opravljajo ga posamezniki različnih starostiznanj in izkušenj.

Kot družbeno odgovoren delodajalec omogočamo tudi korporativno prostovoljstvo. Časi, ko so družbeno odgovornost podjetij predstavljala le sponzorstva in donacije, so minili. Podjetja  se raje odločajo za inovativne oblike sodelovanja z vsemi deležniki lokalnega okolja, ki delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja.

VDC POLŽ Maribor tako sodeluje z različnimi podjetji, ki organizirajo različne prostovoljske akcije, ki ga z različnimi iniciativami podpirajo delodajalci oz. podjetja za njihove zaposlene, ki za dobrobit širše skupnost namenijo delček svojega časa.

 

DOBRODELNOST

V zavodu se vedno z veseljem odzovemo na prošnje za izdelke za dobrodelne licitacije in srečelove. Sodelujemo z različnimi društvi in podjetji v domačih krajih.

Uporabniki enote Park mladih že več let namenjajo denarna sredstva otrokom v Afriki preko Misijonskega središča Slovenije.

 

SKRB ZA UPORABNIKE IN DRUŽBO

VDC POLŽ Maribor ima zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote dela ter delovanja v poročilo o delu in v programu dela za naslednje leto. VDC POLŽ Maribor nosi v sebi sporočilo: VDC (varstveno, delovni center), POLŽ (pomagajmo, osmisliti, leta, življenja), KROG (komuniciranje, razvoj, odgovornost, gradnja), DOD (družbeno, odgovorno, delovanje) in DPP (družini, prijaznega, podjetja). Predstavitev zavoda je zapisana v zloženki VDC POLŽ Maribor.

V planu in v poročilu je o delu je zapisana izjava o pomenu družbeni odgovornosti: VDC POLŽ Maribor pomeni zavezanost podjetja k etičnem ravnanju, ekonomskem razvoju, izboljševanju kakovosti življenja uporabnikov, zaposlenih in njihovih družin ter je usmerjen k povezovanju v lokalnih skupnosti in družbe. VDC POLŽ Maribor s svojimi aktivnosti sporoča, da nam je mara za ljudi, za okolje in za okolje in za družbo v kateri živimo ter ustvarjamo.  Naše Družbeno dogovorno delovanje prispeva k sožitju med generacijami, kjer se upoštevajo raznolikosti in uravnoteženost odnosov.

Dostop do razumljivih, uporabnih in koristnih informacij je za ranljive skupine prebivalstva velikega pomena. Tega se zaveda tudi v VDC POLŽ Maribor, kjer med drugim izvaja zaposlitvene programe in vseživljenjsko učenje, razvijamo prilagojene metode dela ter uvajamo podporne oblike komunikacije, kot je na primer prilagajanje besedil s tehniko lahke berljivosti – LAHKO BRANJE (kratica LB, več o tem https://www.vdcpolz.si/literatura/lahko-branje). Pomembno je, da informacija postane berljiva, razumljiva in v vsakdanjem življenju uporabna. Razvoj tehnike lahkega branja v zavodu:

 • pripravili gledališko predstavo Prepovedana ljubezen (2003);
 • projekt Happy farm – Vesela kmetija (2008) – HACCP;
 • projekt NQF – Osnovno poklicno izobraževanje za ranljive skupine (2015);
 • v okviru »Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (2016-2018) na povabilo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pristopili k projektu »Lahko branje«. Vsa navedena besedila so prosto dostopna na spletni strani Pedagoške fakultete UM, in sicer na povezavi: https://pef.um.si/370/sipk+lahko+branje+20162017;
 • leta 2017/2018 sodelovali v projektu Vključujemo in aktivirajmo, ki ga je izvajala Javna agencija za knjigo RS;
 • interna gradiva in pravilniki v VDC POLŽ Maribor za zaposlene: Splošne interne usmeritve VDC POLŽ Maribor za pripravo pisnih gradiv, informacij, zapisnikov v lahko berljivi in razumljivi obliki (za zaposlene); za uporabnike: Interni dokumenti pri delu z uporabniki v LB 2018 - 2020: Pravice in dolžnosti uporabnikov LB, Poslovnik o delu sveta uporabnikov LB, Varnost in zdravje v VDC LB, Samozagovorništvo LB, Informator 2020 in 2021 LB, Novi koronavirus v Sloveniji in po svetu LB, Zloženka Počutimo se dobro kljub virusu LB, Informator VDC POLŽ Maribor;
 • projekt Brati, razumeti – lahko branje 2019-2022 – izdaja knjige Prepovedana ljubezen (v LB), več o tem http://www.vdcpolz.si/stran/28/brati-razumeti-lahko-branje;
 • sodelovanju z OŠ Janka Glazerja Ruše sodelovali pri prevajanju turistične vodiča po občini Ruše (2019) v LB;
 • sodelovanje z II gimnazijo Maribor (2020) z dijakinjo prevod v LB predstavitev gimnazije in dijaškega kodeksa v LB;
 • projekt (2019-2021) CLP Lenart – izdelava turističnega plakata v slovenskem in nemškem jeziku v LB;
 • VDC POLŽ Maribor (2020-2021) sodeloval na natečaju Zavoda Rise v letu 2020 s 7 zgodbami, kjer smo dosegeli 2. mesto z zgodbo S prijatelji se zmore in 10. mesto z zgodbo Postal sem prostovoljni gasilec. V letu 2021 sodelovali z 8 zgodbami, kjer smo dosegli 1. mesto z zgodbo S prijatelji skupaj v tujino, 2. mesto z zgodbo Nepopolna prihodnost, 4. in 10. mesto z zgodbami Starostniki in Glasba http://www.risa.si/Domov/Knji%C5%BEnica/Romani.  

V sodelovanju z RTV Slovenija (2021) smo na dostopno.si, enostavno.si preverjali, testirali objavljena besedila in jim podali pisno povratno informacijo o razumljivosti objavljenih besedil.  Več o tem lahko najdete na https://www.rtvslo.si/dostopno/.

 

SKRB ZA IZOBRAŽEVANJE

VDC POLŽ Maribor organizira izobraževanja za zaposlene in za uporabnike.

Zaposleni imajo v zavodu in izven zavoda organizirana različna izobraževanja.

Skozi vsebine vseživljenjskega učenja potekajo različne delavnice: skrb za zdravje, delavnice komunikacije, naša mala knjižnica, delavnice VŽU – kulinarične delavnice, urejanje vrta, visokih gred ,.. obeležitev pomembnih dogodkov v letu. Delo z uporabniki v skupini in individualno delo je usmerjeno v zadovoljevanje socialnih in čustvenih potreb. Posamezni  člani skupine si tudi delijo informacije, znanje in izkušnje.  V okviru izobraževalnih programov za uporabnike izvajamo vsebine vseživljenjskega učenja, pri čemer vključujemo zunanje institucije in krepimo medsebojna povezovanja (s šolami, organizacija za izobraženje, klubi, društvi….). Skrbimo za raznolikost programov in vključenost vseh. Več o tem je zapisano v poročilo o delu v delo s skupinami, medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju.

Delovno okolje zahteva od zaposlenih  nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetenc na številnih področjih. Večina izobraženj, izpopolnjevanj in usposabljanj organiziramo in izvajamo v zavodu. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z različnim področjih. Izobraženja potekajo po programu strokovnega izpopolnjevanja, ki je zapisan v letnem programu dela. Več o tem zapisano v poročilo o delu v strokovnem izpopolnjevanju.

Sodelovali smo na različnih strokovnih posvetih (na temo lahkega branja, projekt S teboj lahko, …) tako doma, kot v tujini.

 

SKRB ZA ZDRAVJE

Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalca, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja ter dobrega počutja na delovnem mestu. To lahko dosežemo z izboljšanjem delovnega okolja in prilagojeno organizacijo dela. Zaposlene, uporabnike se spodbuja k zdravemu načinu življenja, vključevanju v aktivnost, ki se ponujajo v sklopu zdravega življenjskega sloga in pripomorejo h krepitvi osebne rasti.

Zaposleni imajo možnost vključitve v vodeno vadbo, ki je organizirana v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu. Stresne situacije se lahko predelajo z razgovori, coachingi in intervizijo. Spodbuja se pitje vode, hoja po stopnicah, opuščanje škodljivih navad, kot sta pitje alkohola in kajenje. Zaposlenim se omogoča uporaba pripomočkov za sprostitev ter koriščenje ukrepov DPP (lažje usklajevanje dela in družine), kar pripomore k večjemu zadovoljstvu posameznika. Velik poudarek organizacije je na izobraževanju zaposlenih, predvsem na ohranjanju poklicnih kompetenc ter na krepitvi osebne rasti.

 

 

 DOD.jpg

                Zloženka DOD

DPP_modri.jpg

Zloženka DPP